#دنیا Instagram Photos & Videos

دنیا - 534.2k posts

  🌿
🌿
چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی،
از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ...
آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند، اما در نهایتِ آرامش و وقار، سرشان را بالا می گیرند، لبخند می زنند و راهِ خودشان را می روند. چون پذیرفته اند که آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه، با یک نفر، موافق باشند، یا قرار نیست برای هر عقیده و نظری متوقف شد و به درستیِ همه چیز ، شک کرد !
چشمشان دنبالِ دهان دیگران نیست، برای یافتن راهِ سعادت، از دیگران مشورت می گیرند اما دستشان را با چشمان بسته نمی گذارند روی دوش دیگران به امید اینکه شاید به مکانی برسانندشان.
آدم هایی که هربار زمینشان می زنند، اما بلند می شوند و مسیرشان را درست تر از همیشه ادامه می دهند، نه کسی را زمین می زنند، نه جبهه می گیرند، نه انتقام ! چرا که خالی از عقده های حقارت و خشم و بی انصافی اند، خالی از کمبود و نداشته هایی که بخواهند با تحقیر و انتقام و زمین زدنِ دیگران، جبرانش کنند...
کاش دنیا پر می شد از این آدم ها
آدم هایی که مفهومِ عمیقی از آرامش اند...
.
#شعر#صالح_نژاد#شاعر#طبیعت#غمگین#شعر_غمگین##دنیا#شعر_غم#ادبیات#شعر_حزن #شعر_کوتاه #شعر_خوب#شعر_زیبا#شاعرانه #شعر_حزين #شعرناب #شعر_خوب #شعر_نوشته #طبیعت_شعر#عشق#شعر_عاشقانه #شعر_ناب#متن#متن_ادبی#دل_نوشته#متن_ناب

  🌿
  🌿
  چه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های منفی،
  از حسرت و از حسادت و از خودخواهی ...
  آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند، اما در نهایتِ آرامش و وقار، سرشان را بالا می گیرند، لبخند می زنند و راهِ خودشان را می روند. چون پذیرفته اند که آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه، با یک نفر، موافق باشند، یا قرار نیست برای هر عقیده و نظری متوقف شد و به درستیِ همه چیز ، شک کرد !
  چشمشان دنبالِ دهان دیگران نیست، برای یافتن راهِ سعادت، از دیگران مشورت می گیرند اما دستشان را با چشمان بسته نمی گذارند روی دوش دیگران به امید اینکه شاید به مکانی برسانندشان.
  آدم هایی که هربار زمینشان می زنند، اما بلند می شوند و مسیرشان را درست تر از همیشه ادامه می دهند، نه کسی را زمین می زنند، نه جبهه می گیرند، نه انتقام ! چرا که خالی از عقده های حقارت و خشم و بی انصافی اند، خالی از کمبود و نداشته هایی که بخواهند با تحقیر و انتقام و زمین زدنِ دیگران، جبرانش کنند...
  کاش دنیا پر می شد از این آدم ها
  آدم هایی که مفهومِ عمیقی از آرامش اند...
  .
  #شعر #صالح_نژاد #شاعر #طبیعت #غمگین #شعر_غمگین # #دنیا #شعر_غم #ادبیات #شعر_حزن #شعر_کوتاه #شعر_خوب #شعر_زیبا #شاعرانه #شعر_حزين #شعرناب #شعر_خوب #شعر_نوشته #طبیعت_شعر #عشق #شعر_عاشقانه #شعر_ناب #متن #متن_ادبی #دل_نوشته #متن_ناب

  3 0 1 hour ago
  ‍ ‍ ﺁﯾﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ .
.
.

ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ، ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ 9 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﺪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﻋﺪﺩ 37 ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺸﻒ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﻣﻮﺯ 37 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ .
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! ﺍﮔﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪٔ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪٔ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﻥﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ، “ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ ” ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ؟
ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ! . 🔶️نظر شما چیست؟🔹️آیا ما ساخته و طراحی شده توسط فرازمینی‌ها هستیم؟

@danesh_keyhani .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

#فرازمینی#بینهایت#یوفو#طراحی#نژاد#ژنتیک#بیگانگان#موجودات_فرازمینی#هوشمند#فضا#حیات#تاریخ#دنیا#هوش_فرازمینی#جهان#هستی#کیهان#کهکشان#ماه#زمین#سیاره#ناسا#زندگی#پیدایش#دانش_کیهانی#بشقاب_پرنده#اسرار#تکنولوژی#انسان#باستان

  ‍ ‍ ﺁﯾﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ .
  .
  .

  ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

  ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ، ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
  ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ 9 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﺪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﻋﺪﺩ 37 ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ .
  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺸﻒ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﻣﻮﺯ 37 ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ .
  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! ﺍﮔﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪٔ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
  ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪٔ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
  ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﻥﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ، “ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ ” ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
  ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ؟
  ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

  ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻓﺮﺍﺯﻣﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ! . 🔶️نظر شما چیست؟🔹️آیا ما ساخته و طراحی شده توسط فرازمینی‌ها هستیم؟

  @danesh_keyhani .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  #فرازمینی #بینهایت #یوفو #طراحی #نژاد #ژنتیک #بیگانگان #موجودات_فرازمینی #هوشمند #فضا #حیات #تاریخ #دنیا #هوش_فرازمینی #جهان #هستی #کیهان #کهکشان #ماه #زمین #سیاره #ناسا #زندگی #پیدایش #دانش_کیهانی #بشقاب_پرنده #اسرار #تکنولوژی #انسان #باستان

  59 2 2 hours ago
  دیروز تو جوب خوابیدم ، الان ، اینجا ، دارم شامپاین مینوشم
منتظر برگ بعدی نباش خودش رو میشه
#بهترین #جایی#دنیا#خرم‌اباد

  دیروز تو جوب خوابیدم ، الان ، اینجا ، دارم شامپاین مینوشم
  منتظر برگ بعدی نباش خودش رو میشه
  #بهترین #جایی #دنیا #خرم ‌اباد

  133 0 2 hours ago
  دیگه بدرد نمیخوره این #دنیا...

  دیگه بدرد نمیخوره این #دنیا ...

  7 0 3 hours ago
  😂فقط کاورش
.
 یه اب خوش گلومون پایین نرفته عه😐🤦🏻‍♀️
.
انقدر اهنگای دنیا میخونم دیونه شدم😂
.
یه روز حتما اهنگاشو مثل بلبل میخونم🤚🏻🗣
.
کامنتارو میخونم ولی بی ادبی هارو هم میزنم هم بلاک😂😐
.
Music:
@donyadadrasan 
@donyadadrasan .
#snapchat#donya#donyadadrasan
#دنیا#کیوت

  😂فقط کاورش
  .
  یه اب خوش گلومون پایین نرفته عه😐🤦🏻‍♀️
  .
  انقدر اهنگای دنیا میخونم دیونه شدم😂
  .
  یه روز حتما اهنگاشو مثل بلبل میخونم🤚🏻🗣
  .
  کامنتارو میخونم ولی بی ادبی هارو هم میزنم هم بلاک😂😐
  .
  Music:
  @donyadadrasan
  @donyadadrasan .
  #snapchat #donya #donyadadrasan
  #دنیا #کیوت

  10 0 3 hours ago
  لطفا تا اخر این ویدئو رو ببینید.
#مخاطب خیلی زیاد داره،سعی کنیم تو زندگی هم دخالت نکنیم،درمورد مسائلی ک به ما هیچ مربوط نیس #دخالت نکنیم،اینارو یاد بگیریم🙏😊
#دنیا با تفاوت ها زبیاست🌎❤🌍 #turkiye #psychology #piskoloji #world

  لطفا تا اخر این ویدئو رو ببینید.
  #مخاطب خیلی زیاد داره،سعی کنیم تو زندگی هم دخالت نکنیم،درمورد مسائلی ک به ما هیچ مربوط نیس #دخالت نکنیم،اینارو یاد بگیریم🙏😊
  #دنیا با تفاوت ها زبیاست🌎❤🌍 #turkiye #psychology #piskoloji #world

  21 0 3 hours ago
  امروزه میبینیم که تیم های مطرح فوتبال در سراسر دنیا طرفدار دارن آیا استقلال هم میتونه در سطح جهانی طرفدار داشته باشه ؟؟اگه میتونه چطوری ؟؟ وتأثیر ما هوادارا روی این موضوع چقدره؟؟
کامنت بزارید

  امروزه میبینیم که تیم های مطرح فوتبال در سراسر دنیا طرفدار دارن آیا استقلال هم میتونه در سطح جهانی طرفدار داشته باشه ؟؟اگه میتونه چطوری ؟؟ وتأثیر ما هوادارا روی این موضوع چقدره؟؟
  کامنت بزارید

  9 4 3 hours ago
  آیا ریاضیات آدم را دیوانه می کند؟
.
آیا #ریاضیدان ها #دیوانه هستند؟ این سوالی است که با دیدن یک ریاضیدان، #معلم ریاضی یا کسی که زیاد #ریاضی می خواند، برای خیلی ها مطرح می شود. در یک #کلمه می توان گفت که بله، «آنها دیوانه ( #عاشق ) ریاضی هستند». #ریاضیات یعنی #علم ی که از ریاضت بدست می آید و بنابراین یک ریاضیدان باید #زمان زیادی را به #حل مسائل دشوار ریاضی بپردازد. و این #کار ، #دیوانگی ( #عشق) می خواهد زیرا با #طبیعت #راحت طلب #انسان سازگار نیست. اما این، #جواب این #سوال نیست. سوال اصلی این است که «آیا ریاضی بر #اخلاق و رفتار تاثیر می گذارد؟». مسلما ریاضیدان ها، اخلاق #خاص خود را دارند و از دیگران متمایز هستند. آنها ذهن متفاوتی دارند و بنابراین متفاوت می بینند و متفاوت رفتار می کنند. خیلی از آنها گوشه گیر هستند. #دنیا ی #واقعی برخلاف دنیای ریاضیات، آنچنان #منظم و منطقی نیست و بنابراین #طبیعی است که از جمع گریزان باشند. از طرف دیگر، ریاضیات #تمرین ریاضت است و بنابراین می تواند تمرین #تنهایی باشد. ریاضیات #ذهن (و یا بخش های خاصی از آن) را بشدت درگیر می کند، بنابراین ریاضیدان در این حالت بگونه دیگری رفتار می کند. خیلی ها اصلا یک ریاضیدان بدنیا می آیند و منزوی و ریاضت طلب هستند. البته همه ریاضی دان ها یکسان نیستند و خیلی ها، کاملا طبیعی و #اجتماعی می باشند.
.
#موفقیت #استعداد

  آیا ریاضیات آدم را دیوانه می کند؟
  .
  آیا #ریاضیدان ها #دیوانه هستند؟ این سوالی است که با دیدن یک ریاضیدان، #معلم ریاضی یا کسی که زیاد #ریاضی می خواند، برای خیلی ها مطرح می شود. در یک #کلمه می توان گفت که بله، «آنها دیوانه ( #عاشق ) ریاضی هستند». #ریاضیات یعنی #علم ی که از ریاضت بدست می آید و بنابراین یک ریاضیدان باید #زمان زیادی را به #حل مسائل دشوار ریاضی بپردازد. و این #کار ، #دیوانگی ( #عشق ) می خواهد زیرا با #طبیعت #راحت طلب #انسان سازگار نیست. اما این، #جواب این #سوال نیست. سوال اصلی این است که «آیا ریاضی بر #اخلاق و رفتار تاثیر می گذارد؟». مسلما ریاضیدان ها، اخلاق #خاص خود را دارند و از دیگران متمایز هستند. آنها ذهن متفاوتی دارند و بنابراین متفاوت می بینند و متفاوت رفتار می کنند. خیلی از آنها گوشه گیر هستند. #دنیا ی #واقعی برخلاف دنیای ریاضیات، آنچنان #منظم و منطقی نیست و بنابراین #طبیعی است که از جمع گریزان باشند. از طرف دیگر، ریاضیات #تمرین ریاضت است و بنابراین می تواند تمرین #تنهایی باشد. ریاضیات #ذهن (و یا بخش های خاصی از آن) را بشدت درگیر می کند، بنابراین ریاضیدان در این حالت بگونه دیگری رفتار می کند. خیلی ها اصلا یک ریاضیدان بدنیا می آیند و منزوی و ریاضت طلب هستند. البته همه ریاضی دان ها یکسان نیستند و خیلی ها، کاملا طبیعی و #اجتماعی می باشند.
  .
  #موفقیت #استعداد

  12 0 3 hours ago
  آدم از به "یاد آوردن" است که پیر میشود‌، که میمیرد!
بعضی ها ذره ذره بعضی ها یکهو!
نه فقط از به یاد آوردن ِ غم ، 
که گاهی به خاطر آوردن ِ شادی کشنده‌تر است
به خاطر آوردن ِ کسی حتی 
و وای از دلتنگی ِ یادی...
مرور ِ روزهای رفته چین و چروکند ، مرور ِ روزهای نیامده هم!

آدمیزاد اگر به خاطر نمی آورد 
دیرتر از دنیا دل برمیداشت... خیلی دیرتر

#معصومه_صابر
#یاد_آوردن
#شادی
#کشنده
#دیر
#دلتنگی
#تو
#مرور
#خاطره
#پیر
#آدم
#دنیا
#دل

  آدم از به "یاد آوردن" است که پیر میشود‌، که میمیرد!
  بعضی ها ذره ذره بعضی ها یکهو!
  نه فقط از به یاد آوردن ِ غم ،
  که گاهی به خاطر آوردن ِ شادی کشنده‌تر است
  به خاطر آوردن ِ کسی حتی
  و وای از دلتنگی ِ یادی...
  مرور ِ روزهای رفته چین و چروکند ، مرور ِ روزهای نیامده هم!

  آدمیزاد اگر به خاطر نمی آورد
  دیرتر از دنیا دل برمیداشت... خیلی دیرتر

  #معصومه_صابر
  #یاد_آوردن
  #شادی
  #کشنده
  #دیر
  #دلتنگی
  #تو
  #مرور
  #خاطره
  #پیر
  #آدم
  #دنیا
  #دل

  6 0 3 hours ago
  فال روز متولدین آذر: امروز كه ماه تأثیر پذیر در نشان شما قرار گرفته است شما نسبت به همیشه حساس‌تر شده‌اید. درضمن الان كه خورشید در هفتمین خانه شریكان شما قرار دارد، تأكیدها می‌تواند روی شخص دیگری باشد، بنابراین یك تضاد به وجود می‌آید. شما چگونه می‌توانید نیازهای شخصی خودتان را بیان كنید درحالی كه برای رابطه‌های دوستی مهم احترام زیاد قائل هستید؟ فراموش نكنید، صادق بودن با خودتان به این مفهوم نیست كه افراد دیگر را فرا‌موش كنیم.

فال روز متولدین دی: اكنون كه خورشید وارد ماه جوزا شده و برای چهار هفته در این ماه می‌ماند، نورافشانی آن شما را از وظایف عادی و روزمره زندگی آگاه می‌سازد. حتی اگر الان شما فردی تك رو هستید، اكنون زمان تنها به مسافرت رفتن نیست. اگر شما اخیراً یك رابطه دوستی جدید را شروع كرده‌اید یا انگیزه پیدا كرده‌اید كه اینك رابطه جدیدی را شروع كنید فقط این اطمینان را كسب كنید كه هیچ كدام از نیازهای شما بی‌اهمیت پنداشته نمی‌شود.

فال روز متولدین بهمن:خورشید همچنانكه در مسیر برج جوزا حركت می‌كند یك هماهنگی معنوی برای شما می‌آفریند. در حالیكه شما بسیار به فعالیتهای شخصی اخیرتان متكی هستید، روزهای هفته مطمئناً برای شما واضح و روشن باقی خواهند ماند. از روابط متقابل شادی كه فرصتها برایتان می‌سازند لذت ببرید، برای آنكه این ماه مسائل جدی برای شما بسیار آسان می‌شود.

فال روز متولدین اسفند: از زمانیكه شما تصمیم گرفته‌اید خودتان را به جریان روزمره زندگی بسپارید انرژی آسمانی برج جوزا برای شما می‌تواند كاملاً خسته كننده باشد. در این ماه خورشید معمولاً بیشتر از آن چیزی كه شما اغلب می‌خواهید یا نیاز دارید به شما اطلاعات می‌دهد. حواستان جمع باشد؛ مشكلات سر بر می‌آورند و شما را از توجه كردن به مسائل معنوی باز می‌دارند. اگر شما با داده‌های بسیار زیاد سردرگم شده‌اید به طبیعت پناه ببرید و یا به گوشه امن خانه‌تان بروید.

#فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد#فال#فالروزانه#دنیا#زندگی#ارزو#مرگ# ا#خانومانه#دخترانه#فالورق#فالقهوه#فالویادتنره#ازدواج#احترام#عشق#عاشق
#دوستداشتن#عاشقی#نامزدی#گل
#حلقه#فرزند#قلب#زن#مرد#شادی#لبخند#عاشق#معشوق#خیانت

  فال روز متولدین آذر: امروز كه ماه تأثیر پذیر در نشان شما قرار گرفته است شما نسبت به همیشه حساس‌تر شده‌اید. درضمن الان كه خورشید در هفتمین خانه شریكان شما قرار دارد، تأكیدها می‌تواند روی شخص دیگری باشد، بنابراین یك تضاد به وجود می‌آید. شما چگونه می‌توانید نیازهای شخصی خودتان را بیان كنید درحالی كه برای رابطه‌های دوستی مهم احترام زیاد قائل هستید؟ فراموش نكنید، صادق بودن با خودتان به این مفهوم نیست كه افراد دیگر را فرا‌موش كنیم.

  فال روز متولدین دی: اكنون كه خورشید وارد ماه جوزا شده و برای چهار هفته در این ماه می‌ماند، نورافشانی آن شما را از وظایف عادی و روزمره زندگی آگاه می‌سازد. حتی اگر الان شما فردی تك رو هستید، اكنون زمان تنها به مسافرت رفتن نیست. اگر شما اخیراً یك رابطه دوستی جدید را شروع كرده‌اید یا انگیزه پیدا كرده‌اید كه اینك رابطه جدیدی را شروع كنید فقط این اطمینان را كسب كنید كه هیچ كدام از نیازهای شما بی‌اهمیت پنداشته نمی‌شود.

  فال روز متولدین بهمن:خورشید همچنانكه در مسیر برج جوزا حركت می‌كند یك هماهنگی معنوی برای شما می‌آفریند. در حالیكه شما بسیار به فعالیتهای شخصی اخیرتان متكی هستید، روزهای هفته مطمئناً برای شما واضح و روشن باقی خواهند ماند. از روابط متقابل شادی كه فرصتها برایتان می‌سازند لذت ببرید، برای آنكه این ماه مسائل جدی برای شما بسیار آسان می‌شود.

  فال روز متولدین اسفند: از زمانیكه شما تصمیم گرفته‌اید خودتان را به جریان روزمره زندگی بسپارید انرژی آسمانی برج جوزا برای شما می‌تواند كاملاً خسته كننده باشد. در این ماه خورشید معمولاً بیشتر از آن چیزی كه شما اغلب می‌خواهید یا نیاز دارید به شما اطلاعات می‌دهد. حواستان جمع باشد؛ مشكلات سر بر می‌آورند و شما را از توجه كردن به مسائل معنوی باز می‌دارند. اگر شما با داده‌های بسیار زیاد سردرگم شده‌اید به طبیعت پناه ببرید و یا به گوشه امن خانه‌تان بروید.

  #فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد #فال #فالروزانه #دنیا #زندگی #ارزو #مرگ # ا #خانومانه #دخترانه #فالورق #فالقهوه #فالویادتنره #ازدواج #احترام #عشق #عاشق
  #دوستداشتن #عاشقی #نامزدی #گل
  #حلقه #فرزند #قلب #زن #مرد #شادی #لبخند #عاشق #معشوق #خیانت

  7 0 3 hours ago
  فال روز متولدین مرداد :تقویم اجتماعی شما نشان دهنده این مطلب است كه این ماه، ماه پر از جنب و جوش و فعالیت در سال برای شما می‌باشد. بخشی از انگیزه اصلی شما می‌تواند این باشد كه شما اكنون نمی‌خواهید تنها باشید. همكاری كردن با یك گروه برای شما از اینكه به راه خودتان بروید جالبتر است. به منظور اینكه بتوانید بهترین بازیكن تیمی در حد امكان باشید مسائل شخصی خودتان را هم بیان كنید.

فال روز متولدین شهریور:خورشید ماه جوزا در دهمین خانه شغلی ماه تولد شما قرار گرفته است و با اینكه شما در معرض توجه همه هستید، احساس دستپاچگی می‌كنید. شما به طور ناراحت كننده‌ای از فداكاریهای شخصی كه برای روشن نگه داشتن چراغها در مسیر كاری شما لازم هستند آگاه می‌شوید. به محدودیتهایتان فكر كنید و تصمیم بگیرید كه برای داشتن امنیت مالی و موفقیتهای حرفه‌ای از چه چیزی حاضرید چشم پوشی كنید.

فال روز متولدین مهر: شما فرصت رشد كردن در امری را داری كه شما را فراتر از محدودیتهای خود خواسته خودت دام می‌اندازد. وقتی كه خورشید به سمت نشان‌های یكی از ماهها حركت می‌كند، به طور طبیعی با نشانه ماه شما هماهنگ می‌شود. حتی اگر نمی‌توانید مسافرتی حقیقی داشته باشید، حداقل در ذهنت به جاهایی كه می‌خواهی سفر كن. به منظور بهتر ساختن زمان حال از عقاید جدید استقبال كنید، فلسفه‌های دیگر را یاد بگیرید و در مورد علوم متافزیك مطالعه كنید.

فال روز متولدین آبان: اكنون خورشید به سوی هشتمین خانه صمیمت در ماه شما حركت می‌كند، و می‌تواند فعالیتهای اساسی شما را فعال و غنی سازد. شما معمولاً دوست دارید بفهمید كه چه كاسه‌ای زیر نیم كاسه است، چه چیزی در این راز نهفته است، و در سمت دیگر ماه چه خبر است. خودشناسی با تحقیق كردن در مورد خود انسان به دست می‌آید. از كلام استفاده كنید تا راه ورود را بیابید، اما سپس از احساستان استفاده كنید تا به جوهره واقعی برسید.

#فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد#فال#فالروزانه#دنیا#زندگی#ارزو#مرگ# ا#خانومانه#دخترانه#فالورق#فالقهوه#فالویادتنره#ازدواج#احترام#عشق#عاشق
#دوستداشتن#عاشقی#نامزدی#گل
#حلقه#فرزند#قلب#زن#مرد#شادی#لبخند#عاشق#معشوق#خیانت

  فال روز متولدین مرداد :تقویم اجتماعی شما نشان دهنده این مطلب است كه این ماه، ماه پر از جنب و جوش و فعالیت در سال برای شما می‌باشد. بخشی از انگیزه اصلی شما می‌تواند این باشد كه شما اكنون نمی‌خواهید تنها باشید. همكاری كردن با یك گروه برای شما از اینكه به راه خودتان بروید جالبتر است. به منظور اینكه بتوانید بهترین بازیكن تیمی در حد امكان باشید مسائل شخصی خودتان را هم بیان كنید.

  فال روز متولدین شهریور:خورشید ماه جوزا در دهمین خانه شغلی ماه تولد شما قرار گرفته است و با اینكه شما در معرض توجه همه هستید، احساس دستپاچگی می‌كنید. شما به طور ناراحت كننده‌ای از فداكاریهای شخصی كه برای روشن نگه داشتن چراغها در مسیر كاری شما لازم هستند آگاه می‌شوید. به محدودیتهایتان فكر كنید و تصمیم بگیرید كه برای داشتن امنیت مالی و موفقیتهای حرفه‌ای از چه چیزی حاضرید چشم پوشی كنید.

  فال روز متولدین مهر: شما فرصت رشد كردن در امری را داری كه شما را فراتر از محدودیتهای خود خواسته خودت دام می‌اندازد. وقتی كه خورشید به سمت نشان‌های یكی از ماهها حركت می‌كند، به طور طبیعی با نشانه ماه شما هماهنگ می‌شود. حتی اگر نمی‌توانید مسافرتی حقیقی داشته باشید، حداقل در ذهنت به جاهایی كه می‌خواهی سفر كن. به منظور بهتر ساختن زمان حال از عقاید جدید استقبال كنید، فلسفه‌های دیگر را یاد بگیرید و در مورد علوم متافزیك مطالعه كنید.

  فال روز متولدین آبان: اكنون خورشید به سوی هشتمین خانه صمیمت در ماه شما حركت می‌كند، و می‌تواند فعالیتهای اساسی شما را فعال و غنی سازد. شما معمولاً دوست دارید بفهمید كه چه كاسه‌ای زیر نیم كاسه است، چه چیزی در این راز نهفته است، و در سمت دیگر ماه چه خبر است. خودشناسی با تحقیق كردن در مورد خود انسان به دست می‌آید. از كلام استفاده كنید تا راه ورود را بیابید، اما سپس از احساستان استفاده كنید تا به جوهره واقعی برسید.

  #فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد #فال #فالروزانه #دنیا #زندگی #ارزو #مرگ # ا #خانومانه #دخترانه #فالورق #فالقهوه #فالویادتنره #ازدواج #احترام #عشق #عاشق
  #دوستداشتن #عاشقی #نامزدی #گل
  #حلقه #فرزند #قلب #زن #مرد #شادی #لبخند #عاشق #معشوق #خیانت

  5 0 3 hours ago
  فال روز متولدین فروردین: همچنانكه خورشید تا ماه آینده به پرتو افشانی در سرتاسر جوزای پرشتاب ادامه می‌دهد، شما نیز می‌توانید انرژی بیشتری از خود به اطراف ساطع كنید. امروز همچنانكه ستاره بخت شما یعنی بهرام در مقابل زحل قرار گرفته است كار عاقلانه‌ای كه می‌توانید بكنید این است كه به صورت جدی برای دستیابی به هدفهایتان تلاش كنید. برای حركت كردن به جلو فرصت را از دست ندهید.

فال روز متولدین اردیبهشت: شما در حال وارد شدن به ماهی از سال هستید كه این ماه توجه عقلانی بالاتری را نسبت به ماه قبل می‌طلبد، و نیاز خواهید داشت كه نسبت به شغلتان توجه بیشتری داشته باشید. زمان بیشتری را برای سازماندهی كردن هزینه‌های شخصی و خوشایندتر كردن محیط پیرامونتان اختصاص دهید. تنبل نباشید و خودتان را از دست فعالیتهای یكنواخت روزمره رها سازید؛ قدری ریسك كردن برایتان خوب است، اما خیلی هم نسبت به بازده كارتان دلخوش نباشید.

فال روز متولدین خرداد: این ماه ماه تولد شما می‌باشد ‌پس از این روزها استفاده كنید تا به خودشناسی برسید و تصمیم بگیرید به كجا می‌خواهید بروید. حس كنجكاوی تشدید یافته‌تان به منزله سرمایه‌ای برای شماست، پس در سئوال كردن در مورد عقیده و نظر دوستانتان تردید نداشته باشید. فراموش نكن كه با سئوال كردن فقط نصف راه را طی كرده‌اید. شما باید شنونده‌ای با ذهن باز باشید تا بتوانید تجربه‌های ارزشمندی كسب كنید.

فال روز متولدین تیر: هنگامی كه خورشید وارد ماه جوزا می‌شود لازم است كه شما همكاریهای قبلی‌تان را تمام كنید. پروژه‌هایی را كه در فصل زمستان شروع كرده بودید الان باید در حال تكمیل شدن باشند. تقویم عادی را فراموش كن؛ سال شما در حال نزدیك شدن است، پس همان طور كه فصل تابستان از راه می‌رسد شما هم باید آماده باشید تا هركاری را كه می‌خواهید انجام دهید با روشی جدید شروع كنید.

#فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد#فال#فالروزانه#دنیا#زندگی#ارزو#مرگ# ا#خانومانه#دخترانه#فالورق#فالقهوه#فالویادتنره#ازدواج#احترام#عشق#عاشق
#دوستداشتن#عاشقی#نامزدی#گل
#حلقه#فرزند#قلب#زن#مرد#شادی#لبخند#عاشق#معشوق#خیانت

  فال روز متولدین فروردین: همچنانكه خورشید تا ماه آینده به پرتو افشانی در سرتاسر جوزای پرشتاب ادامه می‌دهد، شما نیز می‌توانید انرژی بیشتری از خود به اطراف ساطع كنید. امروز همچنانكه ستاره بخت شما یعنی بهرام در مقابل زحل قرار گرفته است كار عاقلانه‌ای كه می‌توانید بكنید این است كه به صورت جدی برای دستیابی به هدفهایتان تلاش كنید. برای حركت كردن به جلو فرصت را از دست ندهید.

  فال روز متولدین اردیبهشت: شما در حال وارد شدن به ماهی از سال هستید كه این ماه توجه عقلانی بالاتری را نسبت به ماه قبل می‌طلبد، و نیاز خواهید داشت كه نسبت به شغلتان توجه بیشتری داشته باشید. زمان بیشتری را برای سازماندهی كردن هزینه‌های شخصی و خوشایندتر كردن محیط پیرامونتان اختصاص دهید. تنبل نباشید و خودتان را از دست فعالیتهای یكنواخت روزمره رها سازید؛ قدری ریسك كردن برایتان خوب است، اما خیلی هم نسبت به بازده كارتان دلخوش نباشید.

  فال روز متولدین خرداد: این ماه ماه تولد شما می‌باشد ‌پس از این روزها استفاده كنید تا به خودشناسی برسید و تصمیم بگیرید به كجا می‌خواهید بروید. حس كنجكاوی تشدید یافته‌تان به منزله سرمایه‌ای برای شماست، پس در سئوال كردن در مورد عقیده و نظر دوستانتان تردید نداشته باشید. فراموش نكن كه با سئوال كردن فقط نصف راه را طی كرده‌اید. شما باید شنونده‌ای با ذهن باز باشید تا بتوانید تجربه‌های ارزشمندی كسب كنید.

  فال روز متولدین تیر: هنگامی كه خورشید وارد ماه جوزا می‌شود لازم است كه شما همكاریهای قبلی‌تان را تمام كنید. پروژه‌هایی را كه در فصل زمستان شروع كرده بودید الان باید در حال تكمیل شدن باشند. تقویم عادی را فراموش كن؛ سال شما در حال نزدیك شدن است، پس همان طور كه فصل تابستان از راه می‌رسد شما هم باید آماده باشید تا هركاری را كه می‌خواهید انجام دهید با روشی جدید شروع كنید.

  #فال روزانه #فردا /# فال روزانه روز تولد #فال #فالروزانه #دنیا #زندگی #ارزو #مرگ # ا #خانومانه #دخترانه #فالورق #فالقهوه #فالویادتنره #ازدواج #احترام #عشق #عاشق
  #دوستداشتن #عاشقی #نامزدی #گل
  #حلقه #فرزند #قلب #زن #مرد #شادی #لبخند #عاشق #معشوق #خیانت

  6 0 3 hours ago
  👌👏دارم هوای صحبت #یاران رفته را
یاری کن ای #اجل که به یاران رسانیم
🔊
 تعداد آدم‌هایی که من واقعاً دوست‌شان داشته باشم زیاد نیست، 
تعداد کسانی که نظر خوبی درباره‌شان دارم از آن هم کمتر است. 
من هرچه بیشتر #دنیا را می‌شناسم 
از آن ناراضی‌تر می‌شوم‌. هر روز که می‌گذرد بیشتر معتقد می‌شوم آدم‌ها، 
شخصیت ناپایداری دارند و نمی‌شود روی ظواهرشان حساب کرد.
📝📑
از زندگانیم گله دارد جوانیم

شرمنده #جوانی از این زندگانیم

دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم

پروای پنج روز جهان کی کنم که #عشق

داده نوید #زندگی جاودانیم

چون یوسفم به چاه بیابان #غم اسیر

وز دور مژده جرس کاروانیم

گوش #زمین به ناله من نیست آشنا

من طایر شکسته پر آسمانیم

گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

چون میکنند با غم بی همزبانیم

ای لاله #بهار جوانی که شد #خزان

از داغ ماتم تو بهار جوانیم

گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود

برخاستی که بر سر #آتش نشانیم

شمعم گریست زار به بالین که #شهریار

من نیز چون تو همدم سوز نهانیم
💗
#استاد_شهریار #شعر #مولانا #حافظ #سعدی #سهراب

  👌👏دارم هوای صحبت #یاران رفته را
  یاری کن ای #اجل که به یاران رسانیم
  🔊
   تعداد آدم‌هایی که من واقعاً دوست‌شان داشته باشم زیاد نیست، 
  تعداد کسانی که نظر خوبی درباره‌شان دارم از آن هم کمتر است. 
  من هرچه بیشتر #دنیا را می‌شناسم 
  از آن ناراضی‌تر می‌شوم‌. هر روز که می‌گذرد بیشتر معتقد می‌شوم آدم‌ها، 
  شخصیت ناپایداری دارند و نمی‌شود روی ظواهرشان حساب کرد.
  📝📑
  از زندگانیم گله دارد جوانیم

  شرمنده #جوانی از این زندگانیم

  دارم هوای صحبت یاران رفته را

  یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم

  پروای پنج روز جهان کی کنم که #عشق

  داده نوید #زندگی جاودانیم

  چون یوسفم به چاه بیابان #غم اسیر

  وز دور مژده جرس کاروانیم

  گوش #زمین به ناله من نیست آشنا

  من طایر شکسته پر آسمانیم

  گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

  چون میکنند با غم بی همزبانیم

  ای لاله #بهار جوانی که شد #خزان

  از داغ ماتم تو بهار جوانیم

  گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود

  برخاستی که بر سر #آتش نشانیم

  شمعم گریست زار به بالین که #شهریار

  من نیز چون تو همدم سوز نهانیم
  💗
  #استاد_شهریار #شعر #مولانا #حافظ #سعدی #سهراب

  46 0 4 hours ago

Top #دنیا posts