#سیل Instagram Photos & Videos

سیل - 476.6k posts

  🔴 «مدیریت بحران» یا «بحران مدیریت»؟ 🔹شدت آتش به حدی است که امکان امدادرسانی نیست (#پلاسکو) 🔹شدت انفجار به حدی است که امکان امدادرسانی نیست (#معدن_یورت) 🔹دمای حرارت به حدی است که امکان امدادرسانی نیست (#سانچی) 🔹منطقه ی سقوط هواپیما به حدی صعب العبور است، که امکان امدادرسانی نیست (#هواپیمای_یاسوج) 🔹شدت سیل به حدی هست که امدادرسانی به کندی انجام میشه (#سیل آق قلا و شیراز).

  🔴 «مدیریت بحران» یا «بحران مدیریت»؟ 🔹شدت آتش به حدی است که امکان امدادرسانی نیست ( #پلاسکو) 🔹شدت انفجار به حدی است که امکان امدادرسانی نیست ( #معدن_یورت) 🔹دمای حرارت به حدی است که امکان امدادرسانی نیست ( #سانچی) 🔹منطقه ی سقوط هواپیما به حدی صعب العبور است، که امکان امدادرسانی نیست ( #هواپیمای_یاسوج) 🔹شدت سیل به حدی هست که امدادرسانی به کندی انجام میشه ( #سیل آق قلا و شیراز).

  29 0 2 hours ago
  شرافت آدمی ایجاب می کندازهرانسان معمولی و ازهرمدیری که خالصانه وصادقانه درهرزمینه ای وبه هرمقداربه مردم خدمت می کندبه نیکی یادکردازوی تشکرکردوخدماتش رابه مردم بازگوکردمتاسفانه بعضی افراد دون شان وکم مقدارقدردانی وسپاسگزاری از مدیران زحمتکش رابدتلقی می کنندولی درنظرنمی گیرندوقتی آنهاباآرامش خوابیده اندافرادی به نام پلیس ازهمه چیزآنها حفاظت می کند مسیولانی درسیلابها ساعتهابرنامه ریزی کرده وتدابیری اندیشیده اندکه خانه آنهاغرق درآب نشودآقای مهندس وحیدمحمدی تباریکی ازآن مدیران بی ادعاست که درتمامی ساعات شبانه روزدرهمه بحرانهای صورت گرفته اعم ازبرف وکولاک وسیل وآتش سوزیهای پرتعدادحضورداشته اند واطلاع دقیق دارم که به خاطراین حجم ازفشارهای شدیداآسیبهای جدی روحی وجسمی دیده اندوای کاش اجازه می دادند تصاویری ازآنهارادردیدشماقرارمی دادم وشایدراضی به نوشتن همین مطلب هم نباشند امالازم دیدم این کارراانجام دهم چون علی رغم این حجم تلاش واتفاقات پرتعدادبازهم طبق معمول خارج ازگودنشینان دست به انتقادازایشان می زنند واقعایک مدیرستادبحران حوادث غیرمترقبه چه کاربایدبکندگاهی حجم یک فاجعه مانند آتش سوزی منطقه شاه بهرام بقدری گسترده است که کنترل آن به زمان نفرات وامکانات وسیعی لازم است الان که این مطلب رامی نویسم چهل هزارنیروی ارتش برزیل برای مهارجنگلهای آمازون به کارگرفته شده اند به هرحال آقای مهندس وحیدمحمدی تبار از طرف اسماعیل نجارمعاون وزیرورییس سازمان مدیریت بحران کشورموردتقدیرویژه قرارگرفته انداین افتخاررابه آقای محمدی تبارتبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت می نمایم #سیل#زلزله#سازمان بحران کشور# حوادث غیرمترقبه#وزارت کشور# استانداری # ریاست جمهوری#هلال احمر#صلیب سرخ

  شرافت آدمی ایجاب می کندازهرانسان معمولی و ازهرمدیری که خالصانه وصادقانه درهرزمینه ای وبه هرمقداربه مردم خدمت می کندبه نیکی یادکردازوی تشکرکردوخدماتش رابه مردم بازگوکردمتاسفانه بعضی افراد دون شان وکم مقدارقدردانی وسپاسگزاری از مدیران زحمتکش رابدتلقی می کنندولی درنظرنمی گیرندوقتی آنهاباآرامش خوابیده اندافرادی به نام پلیس ازهمه چیزآنها حفاظت می کند مسیولانی درسیلابها ساعتهابرنامه ریزی کرده وتدابیری اندیشیده اندکه خانه آنهاغرق درآب نشودآقای مهندس وحیدمحمدی تباریکی ازآن مدیران بی ادعاست که درتمامی ساعات شبانه روزدرهمه بحرانهای صورت گرفته اعم ازبرف وکولاک وسیل وآتش سوزیهای پرتعدادحضورداشته اند واطلاع دقیق دارم که به خاطراین حجم ازفشارهای شدیداآسیبهای جدی روحی وجسمی دیده اندوای کاش اجازه می دادند تصاویری ازآنهارادردیدشماقرارمی دادم وشایدراضی به نوشتن همین مطلب هم نباشند امالازم دیدم این کارراانجام دهم چون علی رغم این حجم تلاش واتفاقات پرتعدادبازهم طبق معمول خارج ازگودنشینان دست به انتقادازایشان می زنند واقعایک مدیرستادبحران حوادث غیرمترقبه چه کاربایدبکندگاهی حجم یک فاجعه مانند آتش سوزی منطقه شاه بهرام بقدری گسترده است که کنترل آن به زمان نفرات وامکانات وسیعی لازم است الان که این مطلب رامی نویسم چهل هزارنیروی ارتش برزیل برای مهارجنگلهای آمازون به کارگرفته شده اند به هرحال آقای مهندس وحیدمحمدی تبار از طرف اسماعیل نجارمعاون وزیرورییس سازمان مدیریت بحران کشورموردتقدیرویژه قرارگرفته انداین افتخاررابه آقای محمدی تبارتبریک گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت می نمایم #سیل #زلزله #سازمان بحران کشور# حوادث غیرمترقبه #وزارت کشور# استانداری # ریاست جمهوری #هلال احمر #صلیب سرخ

  81 3 3 hours ago
  سلامم 
واقعا صد حیف به مسولانی که داریمم 
منتظر چه هستند 
زلزله کسی از مسولان نیست 
سیل کسی نیست که نیست 
آتش سوزی مسولان تو چرت چه هستن 
اقایان مسول به ما نه به خودتان رحم کنیید ما تو اتش بد بختی و فلاک بار گرانی سوختیم آتش به شما میرسد وای بروزی که خودتان در میان آتش دست خالی علط بخورید 
#قره_داغ
#آذربایجان
#وطن
#ایرانم_تسلیت 
#سیل
#زلزله

  سلامم
  واقعا صد حیف به مسولانی که داریمم
  منتظر چه هستند
  زلزله کسی از مسولان نیست
  سیل کسی نیست که نیست
  آتش سوزی مسولان تو چرت چه هستن
  اقایان مسول به ما نه به خودتان رحم کنیید ما تو اتش بد بختی و فلاک بار گرانی سوختیم آتش به شما میرسد وای بروزی که خودتان در میان آتش دست خالی علط بخورید
  #قره_داغ
  #آذربایجان
  #وطن
  #ایرانم_تسلیت
  #سیل
  #زلزله

  9 0 3 hours ago

Top #سیل posts

  .
آنها را بشناسید و به نسل های بعد معرفی کنید تا به خوبی از آنها یاد شود ؛ ۶ شهید کوموش دپه نمونه ای از آنها هستند؛ یاتان یرلری یاغتی بولسون 💙
اینچنین مناظر زیادن فقط گوشه ای از تلاش و از خودگذشتی آنها را ببینید
.
.

  .
  آنها را بشناسید و به نسل های بعد معرفی کنید تا به خوبی از آنها یاد شود ؛ ۶ شهید کوموش دپه نمونه ای از آنها هستند؛ یاتان یرلری یاغتی بولسون 💙
  اینچنین مناظر زیادن فقط گوشه ای از تلاش و از خودگذشتی آنها را ببینید
  .
  .

  1,881 45 19 August, 2019