#مهرالمثل Instagram Photos & Videos

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #مهرالمثل and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
12 hours
Average like
136.5
Average comment
3.8
Posts with video
0/36
Posts with photo
36/36

Hashtag Popularity

@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
86 1 17 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
104 2 17 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
88 1 16 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
98 3 15 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
89 2 15 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
97 2 14 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
96 1 14 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
88 1 14 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
111 1 13 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
112 1 13 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
107 1 13 September, 2019
@moshavereh_hoghooghi_ramin Profile picture

@moshavereh_hoghooghi_ramin

سلام🌺
#مشاورارشدحقوقی:بنابه درخواست مکرربازدیدکنندگان عرض میکنم:
مستفاده از ماده ۱۵۰ قانون دیات آنست که دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین #عمدو #غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه من غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.
از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتیکه موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد مشمولی ماده ۱۵۰ قانون دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد. اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل بوسیله #اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب تعزیر خواهد شد.
دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه از غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.
از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد. علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.
اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل به وسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق قانون مرتکب تعزیر خواهد شد.
جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند #تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
– طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که #زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یادر حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که #زنای به عنف با دختر #غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر #ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت #مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود.
@future_lawyer_twins

سلام🌺
#مشاورارشدحقوقی:بنابه درخواست مکرربازدیدکنندگان عرض میکنم:
مستفاده از ماده ۱۵۰ قانون دیات آنست که دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین#عمدو#غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه من غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.
از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتیکه موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد مشمولی ماده ۱۵۰ قانون دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد. اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل بوسیله#اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب تعزیر خواهد شد.
دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه از غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.
از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد. علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.
اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل به وسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق قانون مرتکب تعزیر خواهد شد.
جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند#تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
– طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که#زنا به دختر باکره، در مواردی که زنای به عنف یادر حکم آن تشخیص داده شود، در صورت پاره شدن پرده بکارت بر اثر زنای به عنف، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل محکوم خواهد شد. در صورتی که#زنای به عنف با دختر#غیر باکره انجام شود، فقط امکان مطالبه مهرالمثل وجود دارد. – اگر مردی با دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، به واسطه زنا با دختر باکره و یا هر وسیله دیگری موجب پاره شدن پرده بکارت وی شود موظف به پرداخت مهر المثل می باشد. – اگر#ازاله بکارت با رضایت دختر انجام شود، مرد ضامن پرداخت#مهرالمثل نمی باشد اما اگر موجب مرضی شود که به مثانه آسیبی برسد و یا موجب یکی شدن مجرای مدفوع و ادرار و یا باعث آسیب و عدم توان در نگهداری ادرار شود، حسب مورد به پرداخت ارش یا دیه، حتی با وجود رضایت دختر بر رابطه جنسی محکوم می شود.
@future_lawyer_twins
39 0 11 September, 2019
@f.roshanifar Profile picture

@f.roshanifar

تو شمال شهر منطقه ای در آمریکا ،
یه قنادی باز شد.فقط پولدارا میتونستن اونجا خرید کنن ،
یه روز که تعدادی از پولدارا تو قنادی در حال خرید بودن ،یه گدای ژنده پوش وارد شد
و تموم جیبهاشو گشت ،یه سنت پیدا کرد و گذاشت رو میز ،گفت اینو شیرینی بهم بده !!
مدیر قنادی با دیدن این صحنه جلو اومد و به اون فقیر تعظیم کرد
و با خوشحالی و لبخند ازش حال پرسید و گفت :
قربان !خیلی خوش اومدید و قنادی ما رو مزین فرمودید ...پولتون رو بردارید
و هر چقدر شیرینی دوست دارید انتخاب کنین !
امروز مجانیه اینجا ... پولدارا ازین حرکت ناراحت شدن و اعتراض کردن که چرا با ما اینجوری برخورد نکرده ای تا حالا ؟
مدیر قنادی گفت :
شما هم اگه مثل این آقا ،تموم داراییتون رو ، رو میز میذاشتین ،جلوتون تعظیم میکردم ... ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ، ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ، ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺵ؛👌🏻
در ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺎﺵ👌🏻
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب #بکارت #مهرالمثل #غیبت_نکنیم

تو شمال شهر منطقه ای در آمریکا ،
یه قنادی باز شد.فقط پولدارا میتونستن اونجا خرید کنن ،
یه روز که تعدادی از پولدارا تو قنادی در حال خرید بودن ،یه گدای ژنده پوش وارد شد
و تموم جیبهاشو گشت ،یه سنت پیدا کرد و گذاشت رو میز ،گفت اینو شیرینی بهم بده !!
مدیر قنادی با دیدن این صحنه جلو اومد و به اون فقیر تعظیم کرد
و با خوشحالی و لبخند ازش حال پرسید و گفت :
قربان !خیلی خوش اومدید و قنادی ما رو مزین فرمودید ...پولتون رو بردارید
و هر چقدر شیرینی دوست دارید انتخاب کنین !
امروز مجانیه اینجا ... پولدارا ازین حرکت ناراحت شدن و اعتراض کردن که چرا با ما اینجوری برخورد نکرده ای تا حالا ؟
مدیر قنادی گفت :
شما هم اگه مثل این آقا ،تموم داراییتون رو ، رو میز میذاشتین ،جلوتون تعظیم میکردم ... ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ، ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ، ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺵ؛👌🏻
در ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺵ👌🏻
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺎﺵ👌🏻
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی 
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب#بکارت#مهرالمثل#غیبت_نکنیم
121 2 10 September, 2019
@nokat_azmooni Profile picture

@nokat_azmooni

مهر در نکاح باطل ، در نکاح صحیح
#مهریه
#مدنی
#تدلیس
#فسخ
#مهرالمثل
#نکاح
#عقد
#قانون

مهر در نکاح باطل ، در نکاح صحیح 
#مهریه
#مدنی
#تدلیس
#فسخ
#مهرالمثل
#نکاح
#عقد
#قانون
67 4 10 September, 2019
@moshavereh_hoghooghi_ramin Profile picture

@moshavereh_hoghooghi_ramin

سلام ودرود🌺
#ارث بردن زن در طلاق: اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند، هر يک از آنها که قبل از انقضاي عده بميرد، ديگري از او ارث مي‌برد اما اگر فوت يکي از آنها بعد از انقضاي عده بوده يا طلاق بائن باشد، از يکديگر ارث نمي‌برند.
همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.
ممنون که پیگیرید...اگه نکته ای به ذهنتون میرسه توکامنت هادیگرانوهم شریک کنین
#طلاق_رجعی #طلاق_بائن #طلاق #حقوق #مشاورارشدحقوقی #مشاركة #مهرالمثل #مزاحمت_جنسی #دکترا #دانستنیهای_حقوقی #رامین #حقوق_خوان #حقوق_زنان #حقوق_حیوانات #حقوقدانان #حقوقدانان_هوشمند

سلام ودرود🌺
#ارث بردن زن در طلاق: اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند، هر يک از آنها که قبل از انقضاي عده بميرد، ديگري از او ارث مي‌برد اما اگر فوت يکي از آنها بعد از انقضاي عده بوده يا طلاق بائن باشد، از يکديگر ارث نمي‌برند.
همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.
ممنون که پیگیرید...اگه نکته ای به ذهنتون میرسه توکامنت هادیگرانوهم شریک کنین
 #طلاق_رجعی #طلاق_بائن #طلاق #حقوق#مشاورارشدحقوقی#مشاركة #مهرالمثل #مزاحمت_جنسی #دکترا#دانستنیهای_حقوقی #رامین#حقوق_خوان #حقوق_زنان #حقوق_حیوانات #حقوقدانان #حقوقدانان_هوشمند
47 0 10 September, 2019
@f.roshanifar Profile picture

@f.roshanifar

توکل بر خدايت کن؛ کفایت میکند حتما؛ اگرخالص شوی با او؛ صدایت میکندحتما؛ اگربیهوده رنجیدی؛ ازاین دنیای بی رحمی؛ به درگاهش قناعت کن؛ عنایت میکندحتما؛ دلت درمانده میمیرد؛ اگرغافل شوی ازاو؛ به هروقتی صدایش کن؛ حمایت میکند حتما؛ خطا گر ميروي گاهی؛ به خلوت توبه کن با او؛ گناهت ساده میبخشد؛ رهایت میکند حتما؛ به لطفش شک نکن؛ اگر دنيا حقيرت کرد؛ تو رسم بندگی آموز؛ حمایت میکند حتما؛ اگرغمگین اگرشادی؛ خدایی راپرستش کن؛ که هردم بهترینها را؛ عطایت میکندحتما . ♡ @arezohayeziba#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب #بکارت #مهرالمثل #غیبت_نکنیم

توکل بر خدايت کن؛ کفایت میکند حتما؛ اگرخالص شوی با او؛ صدایت میکندحتما؛ اگربیهوده رنجیدی؛ ازاین دنیای بی رحمی؛ به درگاهش قناعت کن؛ عنایت میکندحتما؛ دلت درمانده میمیرد؛ اگرغافل شوی ازاو؛ به هروقتی صدایش کن؛ حمایت میکند حتما؛ خطا گر ميروي گاهی؛ به خلوت توبه کن با او؛ گناهت ساده میبخشد؛ رهایت میکند حتما؛ به لطفش شک نکن؛ اگر دنيا حقيرت کرد؛ تو رسم بندگی آموز؛ حمایت میکند حتما؛ اگرغمگین اگرشادی؛ خدایی راپرستش کن؛ که هردم بهترینها را؛ عطایت میکندحتما . ♡ @arezohayeziba ♡#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی 
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب#بکارت#مهرالمثل#غیبت_نکنیم
103 2 6 September, 2019
@f.roshanifar Profile picture

@f.roshanifar

مهم نیست چه شرایطی پیرامون ماست،
مهم این است درون خود چه داریم…!!! باید بدانیم تنها فرمول خوشحالی این است:
"قدر داشته‌ها را بدانیم و از آنها لذت ببریم"،
خوشبختی یعنی "رضایت"
مهم نیست چه داشته باشیم یا چقدر،
مهم این است که از همانی که داریم راضی باشیم …
آنوقت … ”خوشبختیم"
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب #بکارت #مهرالمثل #خوشبختی

مهم نیست چه شرایطی پیرامون ماست،
مهم این است درون خود چه داریم…!!! باید بدانیم تنها فرمول خوشحالی این است:
"قدر داشته‌ها را بدانیم و از آنها لذت ببریم"،
خوشبختی یعنی "رضایت"
مهم نیست چه داشته باشیم یا چقدر،
مهم این است که از همانی که داریم راضی باشیم …
آنوقت … ”خوشبختیم"
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی 
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب#بکارت#مهرالمثل#خوشبختی
109 0 4 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
121 2 4 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
114 1 4 September, 2019
@f.roshanifar Profile picture

@f.roshanifar

حق حبس...یک حق خطری😁😁😁 .اقایونی که موقع ازدواج چشمهاتونو عشق و جمال و پول عروس خانم و..میگیره....😁😁لطفا بدون مشاوره با وکیل و اطلاعات کافی مهریه تعیین نکنید...باز نیایید دایرکت بمن بگید پیجت داره زنهارو اگاه میکنه ...اینم اگاهی واسه شما 😉😉😉😉
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب #بکارت #مهرالمثل #حق_حبس_زوجه

حق حبس...یک حق خطری😁😁😁 .اقایونی که موقع ازدواج چشمهاتونو عشق و جمال و پول عروس خانم و..میگیره....😁😁لطفا بدون مشاوره با وکیل و اطلاعات کافی مهریه تعیین نکنید...باز نیایید دایرکت بمن بگید پیجت داره زنهارو اگاه میکنه ...اینم اگاهی واسه شما 😉😉😉😉
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی 
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب#بکارت#مهرالمثل#حق_حبس_زوجه
76 1 4 September, 2019
@urmiacriminalcounsel Profile picture

@urmiacriminalcounsel

در تعریف مهریه می توان گفت: مهریه عبارت از مالی است که شوهر برای نکاح به زن تملیک می کند؛ منتها مالکیت زن بر مهر، هنگام عقد، به نصف آن متزلزل خواهد بود و در صورتی استقرار پیدا خواهد کرد و زوج ملزم به پرداخت تمام آن خواهد گردید که نزدیکی حاصل شده و یا شرایط دیگری محقق شده باشد

مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می‌شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. مواد 1078 تا 1101 (24 ماده) که همگی از فقه امامیه گرفته شده است به این موضوع اشاره می‌کند

اقسام مهریه

مهریه ۵ نوع می باشد: ۱- مهرالمسمی؛ ۲- مهرالمثل؛ ۳- مهرالسنه؛ ۴- مهرالمتعه؛ ۵- مهر الموفضه.

#مهریه #مهرالمتعه #مهرالمسمی #مهرالمثل #حقوق_زن #حقوق_خانواده #نکات_حقوقی #مشاوره_حقوقی #حقوقی

در تعریف مهریه می توان گفت: مهریه عبارت از مالی است که شوهر برای نکاح به زن تملیک می کند؛ منتها مالکیت زن بر مهر، هنگام عقد، به نصف آن متزلزل خواهد بود و در صورتی استقرار پیدا خواهد کرد و زوج ملزم به پرداخت تمام آن خواهد گردید که نزدیکی حاصل شده و یا شرایط دیگری محقق شده باشد

مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می‌شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. مواد 1078 تا 1101 (24 ماده) که همگی از فقه امامیه گرفته شده است به این موضوع اشاره می‌کند

اقسام مهریه

مهریه ۵ نوع می باشد: ۱- مهرالمسمی؛ ۲- مهرالمثل؛ ۳- مهرالسنه؛ ۴- مهرالمتعه؛ ۵- مهر الموفضه.

#مهریه#مهرالمتعه#مهرالمسمی#مهرالمثل#حقوق_زن #حقوق_خانواده#نکات_حقوقی#مشاوره_حقوقی#حقوقی
26 0 3 September, 2019
@professional_attorneys Profile picture

@professional_attorneys

Tehran, Iran

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.

ورق بزنید
.
.
امیدواریم که بتوانیم دانش حقوقی شما را بالا ببریم.
با تگ کردن دوستان و اطرافیان خود آنها را از حقوقشان مطلع کنید.
...
«برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید»
.
ارتباط از طریق دایرکت .
گروه حقوقی professional_attorneys
.
125 14 3 September, 2019
@f.roshanifar Profile picture

@f.roshanifar

خدایا ما را بارانی فرو بار که به برکت آن، آب در تپه ها جاری شود، چاه ها پر آب گردد، رودها جاری شود، درختان بروید و ارزانی در شهرها رخ نماید.
خدایا! تو را به نام بلندت می خوانم که چون بر کوه اش نهی، از هم بپاشد، وقتی بر آسمان گذاری، پاره پاره شود، چون بر ستاره ها نهی، فرو افتند و آن هنگام که بر زمین گذاری، هموار گردد.

ای بهترین عطا بخش! روز به نام تو روشن است و شب به اذن تو تاریک، سیلاب به نام تو روان می شود و روزی از سوی تو عطا می گردد.
آسمان به نور تو نورانی
زمین به پرتو تو روشن
و رحمت تو، شرق و غرب عالم را فراگیر است
ای مهربانترین مهربانان مارا در رسیدن به آرزوهایمان یاری کن.آمین
بخشی از صحیفه سجادیه
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب #بکارت #مهرالمثل #غیبت_نکنیم

خدایا ما را بارانی فرو بار که به برکت آن، آب در تپه ها جاری شود، چاه ها پر آب گردد، رودها جاری شود، درختان بروید و ارزانی در شهرها رخ نماید.
خدایا! تو را به نام بلندت می خوانم که چون بر کوه اش نهی، از هم بپاشد، وقتی بر آسمان گذاری، پاره پاره شود، چون بر ستاره ها نهی، فرو افتند و آن هنگام که بر زمین گذاری، هموار گردد.

ای بهترین عطا بخش! روز به نام تو روشن است و شب به اذن تو تاریک، سیلاب به نام تو روان می شود و روزی از سوی تو عطا می گردد.
 آسمان به نور تو نورانی
 زمین به پرتو تو روشن
 و رحمت تو، شرق و غرب عالم را فراگیر است
ای مهربانترین مهربانان مارا در رسیدن به آرزوهایمان یاری کن.آمین
بخشی از صحیفه سجادیه
#مهریه #سهم_الارث #طلبکار #زن #متوفی #مهریه_سنگین #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_قسطی #فوت #مرگ #پایان #زندگی_سالم #حقوق_خصوصی 
#کارشناسی_ارشد #دفتر #سردفتری_اسناد_رسمی #وکیل_کیفری #وکیل_پایه_یک_دادگستری 
#تعزیرات_و_مجازات_های_بازدارنده #مجازات_جرم #قانون-مدنی #قانون_بیمه_اجباری #قانون_چک #قانون_زندگی #قانون_ثبت_اسناد_املاک #قانون_تجارت #قانون_جذب#بکارت#مهرالمثل#غیبت_نکنیم
70 2 3 September, 2019

Top #مهرالمثل posts

@vakil.golozar.moshavere Profile picture

@vakil.golozar.moshavere

ولنجك

پرسیده اند در صورتیکه مردی با دختری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
۱- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده و وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
۲- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد مرد باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
۳- تعریف مهرالمثل که در شماره ۱ گفته شد:
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، شرافت خانوادگی، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
۴- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
۵- موارد فوق علاوه بر مجازات حسب مورد شلاق، اعدام یا سنگسار برای مجازات این قبیل جرائم است.
.
محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتساپ سوال خود را مطرح نمایید
۰۹۱۲-۶۳۶۵۲۹۰
#بکارت #مهرالمثل #زنا #پزشکی_قانونی #شلاق #سنگسار #جرم #شکایت #وکیل_حقوقی #وکیل #وکیل_پایه_یک #مشاوره_حقوقی #مشاوره_حقوقی_طلاق #مشاوره_حقوقی_طلاق_توافقی #مشاوره_حقوقی_چک #مشاوره_حقوقی_حضانت #مشاوره_حقوقی_ملکی #مشاوره_حقوقی_کیفری #مشاوره_کیفری #وکیل_حقوقی #مشاوره_حقوقی #محمد_گلعذار #وکیل_خانواده #وکیل_پایه_یک #وکیل #وکیل_دادگستری #وکیل_خانواده #محمد_گلعذار #مشاور_طلاق #مشاوره_حقوقی_تهران #وکیل_پایه_یک_دادگستری #وکیل_تهران

پرسیده اند در صورتیکه مردی با دختری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
۱- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده و وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
۲- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد مرد باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
۳- تعریف مهرالمثل که در شماره ۱ گفته شد: 
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، شرافت خانوادگی، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
۴- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
۵- موارد فوق علاوه بر مجازات حسب مورد شلاق، اعدام یا سنگسار برای مجازات این قبیل جرائم است.
.
محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتساپ سوال خود را مطرح نمایید
۰۹۱۲-۶۳۶۵۲۹۰
#بکارت#مهرالمثل#زنا#پزشکی_قانونی#شلاق#سنگسار#جرم#شکایت#وکیل_حقوقی#وکیل#وکیل_پایه_یک#مشاوره_حقوقی#مشاوره_حقوقی_طلاق#مشاوره_حقوقی_طلاق_توافقی#مشاوره_حقوقی_چک#مشاوره_حقوقی_حضانت#مشاوره_حقوقی_ملکی#مشاوره_حقوقی_کیفری#مشاوره_کیفری#وکیل_حقوقی#مشاوره_حقوقی#محمد_گلعذار#وکیل_خانواده#وکیل_پایه_یک#وکیل#وکیل_دادگستری#وکیل_خانواده#محمد_گلعذار#مشاور_طلاق#مشاوره_حقوقی_تهران#وکیل_پایه_یک_دادگستری#وکیل_تهران
3,593 78 23 January, 2019
@vakil_khalili Profile picture

@vakil_khalili

Asia/Tehran

مهر المسلمی:مهری که در عقد نکاح مشخص شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار شده است که اکثرا مهریه ها از این نوع است.
مهر المثل:اگر مهریه در عقد نکاح مشخص و تعیین نشده باشد و بین زوجین رابطه جنسی برقرار شود زن مستحق مهرالمثل است که برای تعیین آن باید صفات و وضعیت زن در نظر گرفته شود.
مهرالمتعه:اگر پیش از توافق بر مهریه و برقراری رابطه جنسی مرد بخواهد همسر خودرا طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است
میزان مهر المتعه با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می گردد برعکس مهرالمثل
نکته:اگر در عقد ازدواج دایم مهریه ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شود ازدواج صحیح است.
زوجین میتوانند بعد از عقد ازدواج نیز مهریه را مشخص نمایند.
#مهریه #حقوق_خانواده
#وکیل_آنلاین #وکیل_خوب #وکیل_خانواده #وکیل_مدافع #وکیل_خانم #وکیل_مشهد #مشهد #خانواده #ازدواج #نکاح #وکالت #عقد #مهرالمثل #مهرالمتعه #مهرالمسمی #حقوق_مدنی #دادگاه

مهر المسلمی:مهری که در عقد نکاح مشخص شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار شده است که اکثرا مهریه ها از این نوع است.
مهر المثل:اگر مهریه در عقد نکاح مشخص و تعیین نشده باشد و بین زوجین رابطه جنسی برقرار شود زن مستحق مهرالمثل است که برای تعیین آن باید صفات و وضعیت زن در نظر گرفته شود.
مهرالمتعه:اگر پیش از توافق بر مهریه و برقراری رابطه جنسی مرد بخواهد همسر خودرا طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است
میزان مهر المتعه با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می گردد برعکس مهرالمثل
نکته:اگر در عقد ازدواج دایم مهریه ذکر نشده باشد یا عدم مهر شرط شود ازدواج صحیح است.
زوجین میتوانند بعد از عقد ازدواج نیز مهریه را مشخص نمایند.
#مهریه #حقوق_خانواده
#وکیل_آنلاین #وکیل_خوب #وکیل_خانواده #وکیل_مدافع #وکیل_خانم #وکیل_مشهد #مشهد#خانواده#ازدواج#نکاح#وکالت#عقد#مهرالمثل#مهرالمتعه#مهرالمسمی#حقوق_مدنی#دادگاه
136 5 24 July, 2019
@ms_yarahmadian Profile picture

@ms_yarahmadian

از مهریه چی می دونید؟
به چه چیز مهریه گفته میشه؟
مهر المسمی چیه؟
مهر المثل چیه؟
مهر المتعه چیه؟
در چه مواردی نصف مهر به زوجه تعلق می گیره؟
نحوره وصول و ضمانت اجرای وصول مهریه چیه؟
مهریه چطور به نرخ روز محاسبه میشه؟
...
#حقوقی #حقوق_خصوصی #حقوق_خانواده #نکاح #عقد_نکاح #زوج #زوجه #مهر_المسمی #مهر_المثل #مهر_المتعه #مهرالمسمی #مهرالمثل #مهرالمتعه #دادگاه_خانواده
#محمد_صادق_یاراحمدیان
#وکالت #وکیل
#مشاوره_حقوقی

از مهریه چی می دونید؟
به چه چیز مهریه گفته میشه؟
مهر المسمی چیه؟
مهر المثل چیه؟
مهر المتعه چیه؟
در چه مواردی نصف مهر به زوجه تعلق می گیره؟
نحوره وصول و ضمانت اجرای وصول مهریه چیه؟
مهریه چطور به نرخ روز محاسبه میشه؟
...
#حقوقی #حقوق_خصوصی #حقوق_خانواده #نکاح #عقد_نکاح #زوج #زوجه #مهر_المسمی #مهر_المثل #مهر_المتعه #مهرالمسمی #مهرالمثل #مهرالمتعه #دادگاه_خانواده
#محمد_صادق_یاراحمدیان 
#وکالت #وکیل 
#مشاوره_حقوقی
819 4 8 August, 2019
@hoqooqdan Profile picture

@hoqooqdan

مواد ١٠٨٩ و ١٠٩١ #قانون_مدنى ،توضيح اينكه #مهرالمثل، #مهريه اي است كه با در نظر گرفتن وضعيت #زن از جمله #شرافت_خانوادگى،صفات و وضعيت او نسبت به دوستان و نزديكان و اقوام بر اساس عرف هر منطقه تعيين مى شود.

مواد ١٠٨٩ و ١٠٩١ #قانون_مدنى ،توضيح اينكه #مهرالمثل،#مهريه اي است كه با در نظر گرفتن وضعيت #زن از جمله #شرافت_خانوادگى،صفات و وضعيت او نسبت به دوستان و نزديكان و اقوام بر اساس عرف هر منطقه تعيين مى شود.
739 8 22 September, 2016
@vakildanesh Profile picture

@vakildanesh

سلام

سوالی که دونستنش واجبه اینکه اگر بنا به هر دلیلی در لحظه انعقاد عقد مهریه تعیین نشود تکلیف چیه؟اصلا میشه بعدا مهریه تعیین کرد؟اگر طرفین قبل از اینکه مهر رو تعیین کنند، بخوان از هم جدا بشوند تکلیف چیست؟؟؟ پاسخ به این سوال در سه بخش بررسی میشود

بخش اول:اگر در لحظه عقد مهریه تععین نشود و بعدا قرار باشد زن مهریه رو انتخاب بکنه،زن حق ندارد بیش از مهرالمثل مهریه تعیین کنه(مهر المثل رو توضیح میدم)پس دقت کنید که فکر اشتباه نکنید مبنی بر اینکه بعد از عقد میتونم مهریه سنگین قرار بدم

بخش دوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند رابطه جنسی بین طرفین اتفاق افتاده باشد به زن مهرالمثل تعلق میگیره
مهرالمثل یعنی میان دوستان اشنایان همسایه ها و اقوام زن رو کارشناسی و بررسی میکنن و میانگین مهریه ای که اقوام زن مهرشون هست رو برای زن تعیین میکنند
یعنی مثلا نگاه میکنند میبینند خواهر اون خانم مثلا صد تا سکه مهریشه.دختر خاله اش اینقدر سکه.دختر عموش اینقدر و .... میانگین تعیین میکنن و مرد ملزم به پرداخت تمام اون مهر هست(نقش پر رنگ رابطه جنسی،حتی یک بار)

بخش سوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه رابطه جنسی برقرار شود و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند تصمیم به جدایی بگیرند:مهرالمتعه به زن باید داده شود،دقت کنید قبل از رابطه جنسی
مهرالمتعه دقیقا برعکس مهرالمثل هست،این سری وضع مرد رو بررسی میکنن،نسبت به دارایی مرد از حیث خونه و ماشین و .... بررسی میشود و مبلغی از آن ها به زن داده میشود

یه مقدار بحث سنگین بود،هر جاشو متوجه نشدید بگید تو کامنت جواب میدم

سعی می کنم روان ترین حالت ممکن قوانین تشریح بشه

نظر شما چیست؟مهرالمثل منطقیه؟مهر المتعه چی؟نظر شما در خصوص نقش پر رنگ رابطه جنسی چیست؟

#وکیل_تهران #وکیل_پایه_یک_تهران #وکیل_دادگستری #وکیل_حرفه_ای #مشاوره_حقوقی_رایگان #مشاور_حقوقی_آنلاین #وکیل_آنلاین #وکیل #وکالت #وکیل_آقا #وکیل_باتجربه #وکیل_باتجربه #وکیل_خبره #وکیل_کرج #وکلای_دانش #وکیل_دانش #حقوقی #کیفری #وکیل_خانواده #وکیل_ملکی #وکیل_شماره_یک_تهران #مهریه #مهر #وکیل_مهریه #مهرالمثل #مهرالمتعه #وکیل_مهریه_تهران

سلام

سوالی که دونستنش واجبه اینکه اگر بنا به هر دلیلی در لحظه انعقاد عقد مهریه تعیین نشود تکلیف چیه؟اصلا میشه بعدا مهریه تعیین کرد؟اگر طرفین قبل از اینکه مهر رو تعیین کنند، بخوان از هم جدا بشوند تکلیف چیست؟؟؟ پاسخ به این سوال در سه بخش بررسی میشود

بخش اول:اگر در لحظه عقد مهریه تععین نشود و بعدا قرار باشد زن مهریه رو انتخاب بکنه،زن حق ندارد بیش از مهرالمثل مهریه تعیین کنه(مهر المثل رو توضیح میدم)پس دقت کنید که فکر اشتباه نکنید مبنی بر اینکه بعد از عقد میتونم مهریه سنگین قرار بدم

بخش دوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند رابطه جنسی بین طرفین اتفاق افتاده باشد به زن مهرالمثل تعلق میگیره
مهرالمثل یعنی میان دوستان اشنایان همسایه ها و اقوام زن رو کارشناسی و بررسی میکنن و میانگین مهریه ای که اقوام زن مهرشون هست رو برای زن تعیین میکنند
یعنی مثلا نگاه میکنند میبینند خواهر اون خانم مثلا صد تا سکه مهریشه.دختر خاله اش اینقدر سکه.دختر عموش اینقدر و .... میانگین تعیین میکنن و مرد ملزم به پرداخت تمام اون مهر هست(نقش پر رنگ رابطه جنسی،حتی یک بار)

بخش سوم:اگر بعد از عقد و قبل از اینکه رابطه جنسی برقرار شود و قبل از اینکه طرفین مهریه رو تعیین کنند تصمیم به جدایی بگیرند:مهرالمتعه به زن باید داده شود،دقت کنید قبل از رابطه جنسی
مهرالمتعه دقیقا برعکس مهرالمثل هست،این سری وضع مرد رو بررسی میکنن،نسبت به دارایی مرد از حیث خونه و ماشین و .... بررسی میشود و مبلغی از آن ها به زن داده میشود

یه مقدار بحث سنگین بود،هر جاشو متوجه نشدید بگید تو کامنت جواب میدم

سعی می کنم روان ترین حالت ممکن قوانین تشریح بشه

نظر شما چیست؟مهرالمثل منطقیه؟مهر المتعه چی؟نظر شما در خصوص نقش پر رنگ رابطه جنسی چیست؟

#وکیل_تهران#وکیل_پایه_یک_تهران#وکیل_دادگستری#وکیل_حرفه_ای#مشاوره_حقوقی_رایگان#مشاور_حقوقی_آنلاین#وکیل_آنلاین#وکیل#وکالت#وکیل_آقا#وکیل_باتجربه#وکیل_باتجربه#وکیل_خبره#وکیل_کرج#وکلای_دانش#وکیل_دانش#حقوقی#کیفری#وکیل_خانواده#وکیل_ملکی#وکیل_شماره_یک_تهران#مهریه#مهر#وکیل_مهریه#مهرالمثل#مهرالمتعه#وکیل_مهریه_تهران
162 62 17 December, 2018
@vakil_paye.1 Profile picture

@vakil_paye.1

پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد:
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است .
🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید
0912-63 65 290
#بکارت #مهرالمثل #زنا #پزشکی_قانونی #شلاق #سنگسار #جرم #شکایت #وکیل_تهران #مشاوره_حقوقی #وکیل_پایه_یک_دادگستری

پرسیده اند در صورتیکه دختری با پسری نزدیکی کند و پرده ی بکارت دختر از بین رود، دختر چه شکایتی می تواند انجام دهد؟
.
1- هرگاه از بین بردن پرده بکارت دختری با نزدیکی کردن یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت دختر صورت گرفته باشد آقا باید مهرالمثل پرداخت نماید
.
2- هرگاه از بین رفتن بکارت با نزدیکی کردن و با رضایت دختر انجام گرفته باشد چیزی (مبلغی) بر عهده ی مرد نیست و خانم نمیتونه ادعا کنه که طرف فریبش داده، وعده ی ازدواج داده و..... اینها بی تاثیر است
.
3- تعریف مهرالمثل که در شماره 1 گفته شد: 
از نظر حقوقي مهرالمثل، به مبلغی گفته مي‌شود كه به موجب قرارداد تعيين نشده بلكه مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن و حال زن از حيث، شرافت خانوادگي و ساير صفات (از جمله تحصیلات، زیبایی و...) و وضعيت او نسبت به امثال و موقعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود.
.
4- زمانی که خانمی با آقایی زنا کرده و میخواهد از طریق پزشکی قانونی فرد زنا کننده را مشخص کند و اثبات کند، بهتر است تا نهایتا حدود 72 ساعت پس از نزدیکی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کند، چراکه پس از گذشت این زمان تشخیص مرد زنا کار سخت و با گذشت زمان طولانی غیر ممکن می گردد
.
5- موارد مجازات فوق علاوه بر مجازات شلاق یا سنگسار این قبیل جرائم است .
🔴 محمد گلعذار (وکیل پایه یک دادگستری)
.
🔴 درصورت داشتن سوال، میتوانید در واتس آپ سوال خود را مطرح نمایید
0912-63 65 290
#بکارت#مهرالمثل#زنا#پزشکی_قانونی#شلاق#سنگسار#جرم#شکایت#وکیل_تهران#مشاوره_حقوقی#وکیل_پایه_یک_دادگستری
969 29 6 November, 2018